Navigácia

Profil školy Školský časopis - Školák Kontinuálne vzdelávanie Informácie pre rodičov

O škole

Profil školy

História a súčasnosť školy

Podľa záznamov obecnej kroniky prvá ľudová škola bola v Slovenskom Grobe zriadená v roku 1780. V roku 1912 zriadili obecnú školu v bočnej miestnosti horného mlyna. V roku 1930 bola postavená štátna škola so štyrmi učebňami. V 60. rokoch sa začala stavať školská budova, 17.04. 1966 bola slávnostne odovzdaná nová štrnásťtriedna škola. Od 01.04.1969 sa dala do prevádzky školská jedáleň a telocvičňa. V súčastnosti má škola 13 tried s 299 žiakmi. Materiálne zabezpečnie školy je na dobrej úrovni. Vyučuje sa v multimediálnej učebni, počítačovej učebni, jazykovej učebni, učebni prírodopisu, fyziky a chémie. Škola má k dispozícii deväť interaktívnych tabulí, školskú knižnicu a cvičnú kuchynku. Neodeliteľnou súčasťou školy je školský klub detí kde pracujú štyri oddelenia. Škola kladie dôraz na vyučovanie cudzích jazykov, prírodovedných predmetov v suvislosti s enviromentálnou a regionálnou výchovou a pomocou informačno-komunikačných technológií. Pracujeme s projektami Infovek, Otvorená škola, Protidrogová prevencia, Aktívne globálne školy 2, Školské ovocie.

Zamestnanci školy:

Pedagogickí zamestnanci:

Riaditeľka školy:        Mgr. Anna Laláková

Zástupca školy:          Mgr. Soňa Krasňanská

učitelia I.stupeň:        Mgr. Jana Maťufková                         1.A

                                   Mgr. Zuzana Maxianová  Tobiašová     1.B

                                   Mgr. Lucia Šilhárová                           1.C

                                   Mgr. Jana krasňanská                         2.A 

                                   Mgr. Oľga Cingelová                           2.B

                                   Mgr. Irena Kapcová                            3.A

                                   Mgr. Zuzana Zemková                        3.B

                                   Mgr. Jana Wawrinská                        4.A

                                  Mgr. Želmíra Kubaliaková                    4.B                    

učitelia II.stupeň:     Ing. Žofia Glasová                               5.tr.

                                  Mgr. Marcela Bérová                           6.tr.

                                  Ing. Iveta Kolkusová                           7.A

                                  Mgr. Alena Kohútová                           7.B 

                                  Mgr. Elena Briestenská                       8.tr.

                                  Ing. Zuzana Khandlová                         9.tr.

                                 

netriedni učitelia:       Mgr. Mária Juranová

                                  ThDr. František Dulina  -  učiteľ náboženstva

                                  Mgr. Adam Briestenský - výchovný poradca

                                  PaedDr. Ivana Šuleková

nepedagogickí zamestnanci:

                                 Mgr. Ingrid Hollanová  -  vedenie mzdovej, personálnej a účtovnej agendy

                                 Augustín Slamka  -          školník

                                  Ľubica Kurucová -          upratovačka

                                  Zuzana Jajcayová  -       upratovačka

                                  Miroslava Kralovičová -  upratovačka 

 

Školská jedáleň

Školská jedáleň sa nachádza medzi základnou školou a materskou školou. Zabezpečuje stravu pre ZŠ, MŠ a dôchodcov.

V školskom roku 2017/2018 v materskej škole je prihlásených 150 stravníkov

                                          v základnej škole                                 266 stravníkov

                                          desiata  v ZŠ                                        35 stravníkov                       

                                          pedagogických pracovníkov                   33 stravníkov

                                          nepedagogických prac.                          13 stravníkov

                                          dôchodcov                                             37 stravníkov

 

Stravné v školskom roku 2017/2018 je nasledovné

MŠ - celodenná strava         1.19.-€

MŠ - poldenná strava           0,90.-€

ZŠ - 1.-4. ročník                   1,01.-€

ZŠ - 5.-9. ročník                  1,09.-€

ZŠ - desiata                        0,40.-€

Zamestnanci + učitelia        0,98.-€ + réžia 1,00.-€

Dôchodcovia                         2,50.-€

 

Vedúca školskej jedálne: Júlia Suchoňová

Hlavná kuchárka:              Ingrid Noskovičová

Pomocná kuchárka:           Oľga Gašparovičová

prevádzkoví zamestnanci: Alena Balážová

                                         Martina Virgovičová

                                         Ľubica Noskovičová

                                         Marcela Stenchláková

                                         Mária Gajdušková

                                        

 

Stravné sa vždy platí do 5-teho dňa príslušného mesiaca u vedúcej školskej jedálne alebo cez internet-banking na číslo účtu v tvare IBAN SK72 0200 0000 0038 9502 3951 kde sa pripočítava 0,25.-€ k platbe.

Zákonný zástupca dieťa, odhlasuje alebo prihlasuje vždy do 8:00 hodiny ráno stravného dňa. Za včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neodpočítava. Odhlásiť alebo príhlasiť sa môžete na telefónnom čísle 033/6478243.

Za spoluprácu a pochopenie ďakujem.

 

ŠKD

Neodeliteľnou a významnou súčasťou našej školy je aj školský klub detí. Je zameraný na výchovno-vzdelávaciu činnosť, kde sa stretávajú deti rôznych ročníkov prvého. Deti sa venujú príprave na vyučovanie, po splnení prípravy tvoria, maľujú, zhotovujú rôzne darčeky - ku Dňu matiek, Dňu učiteľov, vianociam ....

Deti do ŠKD sa zapisujú na základe zápisného lístka podaného ich zákonným zástupcom. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov je 7,23.-€.. Prevádzka v ŠKD je od 11.30 hod. do 17.00 hod.

Počet detí v ŠKD - 1. oddelenie    33 detí - 1.B, 2.B -            Jana Amzlerová

                               2. oddelenie    32 detí -  1.A, 2.A, -          Eva Bilická

                               3. oddelenie    32 detí -  3.A., 3.B, 4.tr. - Martina Gašparovičová

                               4. oddelenie                                              Mgr. Petra Čajková

                               5. oddelenie                                              Bc. Lucia Trubačová  

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
  • +421 336478516 ZŠ
    +421 336478303 ZŠ
    +421 336478344 MŠ
    +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria