Navigácia

Školský poriadok

Školský poriadok

 

ŠKOLSKÝ  PORIADOK

Základnej školy s materskou školou, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob

 

 

 1

 

Úvodné ustanovenia

 

 

1.    Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka.

2.    Školský rok sa člení na obdobie školského vyučovania, po skončení ktorého nasleduje obdobie  

       školských prázdnin. Školské prázdniny môžu byť aj v období školského vyučovania.

3.    Obdobie školského vyučovania sa člení na školské polroky. Prvý školský polrok sa končí 31.

       januára príslušného kalendárneho roka a druhý sa končí 30. júna príslušného kalendárneho roka.

4.    V období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov,

      najmä organizačných a prevádzkových, najviac 5 dní voľna.

5.   Riaditeľ školy každoročne v období od 15.11. do 15.04. nasledujúceho roka v prípade, ak počet

      neprítomných žiakov prekročí 10% z celkového počtu žiakov, začne sledovať a vyhodnocovať

      dôvody neprítomnosti detí a žiakov na výchovno-vzdelávacom procese. O zvýšenom počte

      neprítomných žiakov ho informujú triedni učitelia.

6.   Riaditeľ školy, ak počet neprítomných žiakov z dôvodu ochorenia na chrípku prekročí 15% z

      celkového počtu žiakov, príjme nasledovné opatrenia:

     

a)   oznámi túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

b)   po konzultácii s príslušným RÚVZ môže skrátiť vyučovaciu hodinu na 40 minút

c)   zdrží sa organizovania školských výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov a ostatných hromadných

      školských podujatí

 

7.   Riaditeľ školy, ak počet neprítomných žiakov z dôvodu ochorenia na chrípku prekročí 20%  z

      celkového počtu žiakov

 

a)   oznámi túto skutočnosť príslušnému RÚVZ

b)   na základe odporúčania príslušného RÚVZ preruší výchovno-vzdelávací proces.         

 

 

2

 

Všeobecné ustanovenie

 

 1. Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania tohto zákona podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.
 2. Školský poriadok predstavuje súhrn pravidiel spolužitia celého školského kolektívu žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a rodičov, resp. zákonných zástupcov žiakov, ktorých dodržiavanie prispieva k napĺňaniu základného poslania školy.

 

 

 3

 

Práva žiakov

 

 1. Žiak má právo na školu

Žiak má právo plniť povinnú školskú dochádzku v škole, v obvode ktorej má trvalý alebo prechodný pobyt. Na návrh zástupcu žiaka alebo riaditeľa školy môže žiak zo závažných výchovných alebo osobných dôvodov plniť povinnú školskú dochádzku v inej škole, a to na základe súhlasu riaditeľa školy, ktorú žiak navštevuje, a riaditeľa školy, ktorú žiak má navštevovať.

 1. Žiak má právo na prevedenie do inej školy

Žiak má právo na prevedenie do inej školy. Prevedenie do inej školy sa musí prerokovať so zástupcom žiaka; pri prevedení žiaka treba dbať, aby dochádzka do inej školy než do školy, v obvode ktorej má trvalý alebo prechodný pobyt, nespôsobovala žiakovi ťažkosti. Ak sa žiak prevádza do inej školy, zašle riaditeľ doterajšej školy škole, do ktorej sa žiak prevádza, dokumentáciu o žiakovi a záznam o jeho správaní a prospechu za neukončené klasifikačné obdobie.

 1. Žiak má právo na vzdelanie

Žiak má právo na bezplatné vzdelanie v materinskom jazyku. Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Každý žiak je sám zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom procese.

 1. Žiak má právo na slobodu prejavu

Žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi. Žiaci môžu vyjadrovať svoje názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrenie vlastných názorov nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných žiakov, žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v súlade so základnými etickými princípmi a normami.

 1. Žiak má právo na komisionálne preskúšanie

Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia v jednotlivých predmetoch na konci I. a II. polroka, môže zákonný zástupca žiaka do 3 pracovných dní odo dňa získania výpisu hodnotenia za prvý polrok alebo odo dňa vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka.

 1. Žiak má právo zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti a záujmových aktivít

Každý žiak má právo zúčastňovať sa mimo vyučovacích aktivít a záujmových útvarov, pokiaľ s jeho účasťou súhlasí vedúci krúžku  a jeho účasť nemá negatívny vplyv na vyučovacie výsledky.

 1. Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom
 2. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva, k učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď.
 3. Žiak má právo na omyl, zmenu názoru a právo na vývin.
 4. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
 5. Žiak má právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu.
 6. Žiak má právo, aby disciplinárne opatrenia, ktoré sa voči nemu vykonávajú, boli zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou a vekom dieťaťa.
 7. Žiak má právo na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav.
 8. Žiak má právo dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov od pedagogických zamestnancov.
 9. Žiak má právo na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom osobitnými predpismi.

 

 

 

4

 

Povinnosti žiakov

 

 1. Žiak je povinný slušne sa v škole správať, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať tento poriadok školy. Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe.
 2. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov a dochádzka do záujmových krúžkov a školského klubu je pre zaradených žiakov povinná.
 3. Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený.
 4. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením; je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľov. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný nahradiť  zákonný zástupca žiaka.
 5. Pred skončením vyučovania žiaci nesmú bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy a zdržovať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania bez dovolenia.
 6. Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiakom sú v priestoroch školy a v jej areáli zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok.

 

 

5

 

Výchovné opatrenia

 

 1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú žiakovi za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív.
 2. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ alebo riaditeľ školy.
 3. Žiakovi možno udeliť :
 4.  
 1. pochvalu od vyučujúceho na vyučovaní
 2. pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka
 3. pochvalu od triedneho učiteľa
 4. pochvalu od riaditeľa školy
 5. diplom

 

 1. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triednych výkazov.
 2. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania.
 3. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:
  1. poznámka do žiackej knižky žiaka,
  2. pokarhanie od triedneho učiteľa,
  3. pokarhanie od riaditeľa školy
  4. zníženie známky zo správania.

 

 1. Triedny učiteľ udeľuje pokarhanie po prerokovaní a so súhlasom riaditeľa školy.
 2. Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade.
 3. Napomenutie a pokarhanie sa udeľujú pred kolektívom triedy alebo školy.
 4. O udelení opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zástupcu žiaka, opatrenie sa zaznamenáva do triedneho výkazu:

 

 a)  Pochvala triednym učiteľom:

         - za vzornú dochádzku,

         - za úspešnú reprezentáciu školy,

         - za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností,

        

b) Pochvala riaditeľom školy:

         - za výborný prospech,    

          - za úspešnú reprezentáciu školy (umiestnenie do 3. miesta),

         - za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie

           inou osobou alebo inštitúciou.

 

c) Pokarhanie triednym učiteľom:

         - za 1 - 3 neospravedlnené hod.

         - za 3 - 6 zápisov  v klasif. zázname,

         - za opakované neprezúvanie v priestoroch školy,

         - za neplnenie povinností týždenníkov,

         - za opakované neskoré príchody do školy.

 

d) Pokarhanie riaditeľom školy:

         - za 4 - 5 neospravedl. hod.

         - za 7 - 10 zápisov  v klasif. zázname,

         - za závažné porušenie školského poriadku.

      S týmto opatrením súvisí v prípade opakovania zníženie známky zo správania v závere

      klasifikačného obdobia na druhý stupeň ( uspokojivé ).

 

e) Znížená známka zo správania druhého stupňa / uspokojivé /:

         - za 6 neospravedlnených hodín alebo viac

         - za 11 a viac zápisov v klasif. zázname,

         - za krádež,

         - za úmyselné ublíženie na zdraví,

         - za šikanovanie a vydieranie,

- za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči učiteľom i zamestnancom

  školy. 

- za fajčenie, používanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie

  v školských priestoroch a školských akciách,

         - za úmyselné poškodzovanie školského majetku a  zariadenia,

         - za iné závažné priestupky voči školskému poriadku

         - za opakované porušenie zákazu používania mobilného telefónu

 

13.  Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov alebo

       narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným žiakom vzdelávanie,

      môže učiteľ použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a

      vzdelávania a jeho umiestnenie do samostatnej miestnosti za prítomnosti riaditeľa alebo zástupcu

      riaditeľa školy. Riaditeľ bezodkladne privolá zákonného zástupcu, v prípade potreby aj zdravotnú

      pomoc alebo zástupcov policajného zboru.

14. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu vyhotoví poverený

      pedagogický zamestnanec písomný záznam.

15. Ak má žiak tri negatívne zápisy, pozve triedny učiteľ zákonného zástupcu na pohovor.

 

 

6

 

Dochádzka do školy

 

 1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu svojich hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje.
 2. Ak žiak má vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, musí byť uvoľnenie žiaka vopred povolené. Žiadosť o uvoľnenie žiaka je

 

  1. písomné a podpísané zákonným zástupcom žiaka
  2. ústne pri odchode žiaka zo školského vyučovania počas dňa, kedy žiaka osobne ospravedlní priamo zákonný zástupca.

 

Uvoľnenie žiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť žiaka na vyučovaní.

Z jednej vyučovacej hodiny uvoľňuje vyučujúci, na 1 - 2 dni triedny učiteľ a na viac ako 2 dni riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu, zákonný zástupca je povinný do 24 hod. túto skutočnosť oznámiť škole.
 2. Za dôvod ospravedlniteľnej neúčasti žiaka v škole sa uznáva najmä

 

 1. choroba žiaka,
 2. lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy,
 3. mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
 4. náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
 5. mimoriadne udalosti v rodine žiaka,
 6. účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach prípadne v štátnej reprezentácii,
 7. prípadne iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole na základe posúdenia riaditeľa školy.

 

 1. Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými býva alebo je s nimi v trvalom styku, na prenosnú chorobu, zákonný zástupca žiaka ihneď oznámi túto skutočnosť riaditeľovi školy.
 2. Za každú neúčasť na vyučovaní je žiak okamžite po príchode do školy povinný predložiť ospravedlnenie. 3-dňovú neprítomnosť môže ospravedlniť zákonný zástupca, ak ochorenie trvá dlhšie, predloží žiak potvrdenie od lekára. V odôvodnených prípadoch pri 3-dňovej neprítomnosti žiaka na vyučovaní môže triedny učiteľ vyžiadať aj lekárske potvrdenie.
 3. Zo zdravotných dôvodov a iných závažných dôvodov možno žiaka úplne alebo čiastočne oslobodiť od vyučovania niektorého predmetu, a to na celý školský rok alebo na jeho časť. Žiaka oslobodzuje riaditeľ školy na základe žiadosti zákonného zástupcu a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast.
 4. Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu a jeho zdravotný stav mu umožňuje účasť na výchove a vzdelávaní v škole, musí byť prítomný na vyučovaní tohto predmetu a zamestnáva sa úlohami, ktoré mu zadá príslušný vyučujúci. Ak je predmet zaradený na prvú vyučovaciu hodinu alebo poslednú, žiak sa jeho vyučovania na základe písomného súhlasu rodiča nemusí zúčastniť.
 5. Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov a na záujmovej činnosti ( krúžkoch ) je pre prihlásených žiakov povinná.
 6. Ak žiak vymešká v jednom polroku viac ako 150 hodín a nemá dostatok známok potrebných na hodnotenie za klasifikačné obdobie, nebude za dané obdobie z jednotlivých predmetov klasifikovaný. Riaditeľ školy má právo nariadiť žiakovi komisionálnu skúšku z dôvodu vysokého počtu vymeškaných hodín.
 7. Ospravedlnenie žiaka pre neskorý ranný príchod do školy napísané zákonným zástupcom bude žiakovi uznané najviac 3x za polrok. Ostatné sa budú viesť ako neospravedlnené.

   Ak počet neospravedlnených hodín je 5, triedny učiteľ si predvolá zákonného zástupcu žiaka

   na pohovor, informuje riaditeľa školy a vyhotoví zápisnicu.

   Ak počet neospravedlnených hodín je viac ako 15 za mesiac, oznámi túto skutočnosť triedny

   učiteľ spolu s riaditeľom školy na obecný úrad a Úrad práce a sociálnych vecí.      

   Ak počet hodín presiahne 60 za školský rok, škola má povinnosť hlásiť zanedbávanie povinnej 

   školskej dochádzky príslušným úradom.

 

 

7

Organizácia vyučovania

 

 1. Vyučovanie sa začína o 7,45 hod. vo vopred určených vyučovacích učebniach. Žiaci vstupujú do budovy školy najskôr o 7,30 hod..
 2. Popoludňajšie vyučovanie sa začína spravidla o 14,00 hod.
 3. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Medzi vyučovacími hodinami sú desaťminútové prestávky. Po druhej vyučovacej hodine je desiatová prestávka v trvaní 15 minút. Po tretej vyučovacej hodine je hlavná prestávka v trvaní 20 minút. Žiaci cez hlavnú prestávku opúšťajú učebňu; zdržiavajú sa v prípade priaznivého počasia na školskom dvore, pri nepriaznivom počasí na chodbách a v triede.

 

Rozvrh vyučovania

 

          Hodina                                                Čas                                              Prestávka

             1.                                               7,45 - 8,30                                                10

             2.                                               8,45 - 9,25                                                15

             3.                                               9,40 - 10,25                                               20

             4.                                             10,45 - 11,30                                               10 

             5.                                             11,40 - 12,25                                               10

             6.                                             12,35 - 13,20                                               20

             7.                                             13,45 - 14,25                                                 5

 

 1. Žiak je povinný prísť na vyučovanie načas s požadovanými pomôckami, prezutý vo vhodných prezuvkách do tried a telocvične.
 2. Žiaci na bicykli, skejborde, kolieskových korčuliach a i. prichádzajú do školy na vlastné nebezpečenstvo. Vstup do školy je na týchto športových zariadeniach zakázaný, pričom škola za ich poškodenie alebo krádež nezodpovedá. Vo vnútorných priestoroch školy a v školskom areáli je zakázané pohybovať sa na bicykloch, kolieskových korčuliach alebo iných športových zariadeniach.
 3. Žiak je povinný nosiť do školy žiacku knižku a dávať si zapísať známky za prospech. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu  pred začiatkom vyučovacej hodiny.
 4. Vyučujúci učiteľ určí službu, ktorá nahlási neprítomných, prinesie podľa jeho požiadaviek pomôcky, zotiera tabuľu. V prípade, že v učebni má trieda poslednú vyučovaciu hodinu, zodpovedá vyučujúci a služba za vyloženie stoličiek a poriadok v triede.
 5. Žiak sa počas vyučovania nesmie zdržiavať na chodbách, v šatniach a iných priestoroch školy. Priestory WC navštevuje podľa potreby. Po chodbe chodí primerane rýchlo, po schodištiach po pravej strane.
 6. Prestávky využívajú žiaci na oddych, desiatu a prípravu učebných pomôcok. Počas prestávok sa žiaci nenaháňajú, nenakláňajú z okien a nesedia na parapetných doskách.
 7. V priebehu vyučovacieho procesu a počas prestávok žiak nesmie bez dovolenia opustiť školský areál.
 8. V školskej jedálni sa žiaci správajú slušne, nehlučne a podľa pokynov osôb vykonávajúcich dozor. Použité taniere a príbory žiaci nenechávajú na stole, ale odnesú ich na určené miesto.
 9. Žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo.
 10. Škola organizuje školské výlety. Pre žiakov, ktorí sa na výlete nezúčastnia, zabezpečí sa náhradné vyučovanie.
 11. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova zameraná na ochranu zdravia, spoločnosti a prírody, a to vo vybraných predmetoch, pri účelových cvičeniach, didaktických hrách a záujmovej činnosti.
 12. Súčasťou vyučovania telesnej výchovy je základný plavecký výcvik a lyžiarsky výcvik.
 13. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova k dopravnej disciplíne.
 14. Škola utvára podmienky na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb a záujmov žiakov, na ten účel sprístupňuje priestory ihriska a telocvičňu.
 15. Výchova mimo vyučovania sa zameriava na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov.

 

 

 

 8

Zásady správania žiakov

 

 1. Každý žiak má právo a povinnosť zúčastňovať sa povinného vyučovania i predmetov voliteľných a nepovinných, do ktorých sa prihlásil.
 2. Žiak je povinný dodržiavať vyučovací čas a rozsah prestávok.
 3. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických i ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok školy. Žiak je zodpovedný za spôsobené materiálne škody, tieto musí buď odstrániť alebo finančne uhradiť. Ak sa nezistí vinník, škodu hradí triedny kolektív.
 4. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí žiak na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a po vstupe učiteľa do triedy ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny, ho zdraví povstaním.
 5. Na vyučovacej hodine sa žiak správa slušne, sleduje činnosť v triede, je aktívny, nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje.
 6. Na vyučovanie si žiak nosí  pomôcky podľa pokynov vyučujúcich  jednotlivých predmetov.
 7. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
 8. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, má možnosť ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku hodiny s uvedením dôvodu.
 9. Vyučovanie smie žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho.
 10. Manipulovať s oblokmi, závesmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnou technikou môžu žiaci len so súhlasom pedagóga.
 11. V priestoroch školy žiak nesmie používať mobilný telefón, musí byť vypnutý. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu.
 12. Do školy je zakázané nosiť, prechovávať a užívať akékoľvek drogy, omamné látky, zbrane aj ich atrapy. Porušenie zákazu sa klasifikuje ako hrubé narušenie disciplíny.
 13. Počas prestávky sa žiak pohybuje primerane rýchlo, neruší a neobmedzuje spolužiakov bez dovolenia nesmie opustiť budovu školy. Žiaci sa správajú voči sebe slušne a tolerantne, neriešia osobné problémy neslušnými výrazmi, prípadne fyzickým násilím. Nezneužívajú fyzicky slabších spolužiakov na vykonávanie rôznych ponižujúcich úkonov. V prípade zistenia šikanovania, situáciu rieši triedny učiteľ a bez výnimky každého žiaka potrestá zníženou známkou zo správania.
 14. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné odpadky.
 15. Počas malých prestávok žiak bez dôvodu neopúšťa triedu. Prestávky sú určené na prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny.
 16. Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa žiakom a v školskej jedálni sa žiaci zdržujú iba počas konzumácie stravy.
 17. V školskej jedálni sa žiaci správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a pracovníčok jedálne.
 18. Po skončení vyučovania idú žiaci domov: Zdržiavať sa bez dozoru a súhlasu pedagóga v budove školy alebo iných priestoroch školy nie je dovolené.
 19. Žiakom sa zakazuje v priestoroch školy používať mobilné telefóny, digitálne hry, MP3 prehrávače, osobné notebooky, fotoaparáty, tablety a iné podobné zariadenia bez súhlasu triedneho učiteľa alebo príslušného pedagóga - vyučujúci, dozor konajúci, vychovávateľka.

 

 9

Pedagogický dozor nad žiakmi

 

 1. Pedagogický dozor nad žiakmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu a umožňuje pedagogickým zamestnancom školy resp. školského zariadenia, priamy styk so žiakmi a tým aj aktívne, výchovné pôsobenie na žiakov mimo výchovno-vzdelávacieho procesu.
 2. Zamestnanci pri pedagogickom dozore sledujú a kontrolujú činnosť žiakov, sú oprávnení dávať im primerané príkazy a poučenia.
 3. Pedagogický dozor nad žiakmi v škole, resp. mimo školy patrí medzi povinnosti pedagogických zamestnancov a zahŕňa sa do ich týždenného pracovného času a nie pedagogického úväzku. Vykonáva sa pri všetkých organizačných formách vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu, učebných osnov, podujatí organizovaných školou.
 4. V škole vykonáva učiteľ dozor nad žiakmi pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri prechode žiakov z jednej budovy školy do druhej budovy školy, prípadne iného určeného miesta, kde sa koná vyučovanie, výchovná činnosť (ihrisko, telocvičňa a pod.). Pri zabezpečovaní dozoru nad žiakmi v škole sa postupuje podľa rozvrhu dozorov, schválených riaditeľom školy.
 5. Dozor nad žiakmi v škole sa začína 15 minút pred začiatkom vyučovania a končí sa odchodom žiakov zo školy po skončení vyučovania.
 6. Mimo školy vykonáva pedagogický zamestnanec dozor nad žiakmi  pri plaveckom a lyžiarskom výcviku, počas účasti žiakov na súťažiach, resp. pri ich príprave a na iných podujatiach organizovaných školou, pri vychádzke, výlete a exkurzii.

 

 

 

10

Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

 

 1. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom.
 2. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
 3. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto, bez extrémnych, vyzývavých a rušivo pôsobiacich súčastí a doplnkov odevu, líčenia a účesu ( napr. piercing, vulgárna potlač odevu ), ktoré sú v rozpore so zásadami tolerancie a humanizmu.
 4. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok , ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov.
 5. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy.
 6. Žiaci nesmú v škole ani v areáli alebo priestoroch školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy.
 7. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady najmä tým, že si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom.
 8. Vyučujúci pedagóg je povinný zohľadňovať výšku a vzrast žiaka ako aj prípadné zrakové alebo  sluchové poruchy žiaka.
 9. Pri činnostiach, pri ktorých vzniká riziko úrazu, je pedagóg pred ich začatím povinný poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.
 10. Prvú pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy.

 

 

11

Osobitné opatrenia pri vyučovaní

 

 1. Telesná výchova

 

  1. žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkové predpisy, o ktorých boli vyučujúcim informovaní na úvodnej hodine telesnej výchovy,
  2. na hodiny telesnej výchovy si žiak nosí kompletný telocvičný úbor a športovú obuv.

 

 

 

 1. Technická výchova

 

   1. vyučujúci je povinný preukázateľne oboznámiť žiakov so základnými požiadavkami na bezpečnosť práce
   2. žiak je zodpovedný za  náradie, s ktorými pracuje
   3. žiak má zakázané pracovať s poškodeným náradím
   4. počas vyučovania každý žiak sleduje výklad vyučujúceho, riadi sa jeho pokynmi a nariadeniami
   5. žiaci vykonávajú len takú prácu, ktorá im bola pridelená a využívajú len tie nástroje, ktoré im boli určené.
   6. žiaci pri každej práci dodržujú bezpečnostné predpisy. Rešpektujú bezpečnostné pokyny vyučujúceho pri práci s jednotlivými nástrojmi a materiálom
   7. úmyselné a svojvoľné poškodenie náradia je povinný nahradiť ten kto škodu zapríčinil
   8. žiak je povinný nahlásiť každý úraz vyučujúcemu, ktorý je povinný poskytnúť poranenému ošetrenie (prvú pomoc) a následne vykonať ďalšie opatrenia
   9. na konci vyučovacej hodiny je žiak povinný, očistiť, skontrolovať a uložiť pracovné náradie.

 

 1. Vyučovanie v učebni prírodovednej

 

 1. vstup do učebne chémie, fyziky alebo informatiky majú žiaci len v sprievode vyučujúceho
 2. vyučujúci je povinný upozorniť žiakov na bezpečnostné opatrenia pri vyučovaní v laboratóriách
 3. žiak je povinný poznať a dodržiavať laboratórny poriadok
 4. každý žiak je povinný v učebni dodržiavať čistotu, poriadok, pracovať iba na pridelenej úlohe
 5. žiak má zakázané robiť pokusy, ktoré nie sú predpísané
 6. pri práci v učebni dbá každý žiak nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť svojich spolužiakov
 7. v učebni je zakázané jesť a piť.

 

 

12

Bezpečnostné opatrenia v osobitných prípadoch

 

 1. Plavecký výcvik
  • plavecký výcvik v škole vedie kvalifikovaný učiteľ telesnej výchovy poverený riaditeľom školy, inštruktorom plávania s odbornou kvalifikáciou
  • pedagogický dozor pri dochádzke žiakov do plavárne zabezpečuje učiteľ školy alebo zamestnanec poverený riaditeľom školy
  • inštruktor plávania zodpovedá za zdravie a bezpečnosť žiakov
  • žiaci sú počas plaveckého výcviku poistení pre prípady úrazového poistenia

 

 1. Lyžiarsky výcvik
  • vedúci lyžiarskeho zájazdu zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh zájazdu
  • lyžiarsky inštruktor zodpovedá za výcvik zvereného družstva, zdravie a bezpečnosť jeho členov a podľa pokynov vedúceho zájazdu vykonáva pedagogický dozor

 

 1. Škola v prírode
  • vedením školy v prírode poverí riaditeľ školy pedagogického zamestnanca školy
  • výchova mimo vyučovania v škole v prírode sa zameriava na telovýchovnú, turistickú a rekreačnú činnosť a na ochranu životného prostredia
  • v škole v prírode musí byť zabezpečená zdravotná starostlivosť

 

 1. Školské výlety a exkurzie
  • každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd, alebo iné hromadné školské podujatie musí byť dôkladne pripravené a zabezpečené, dôsledne treba využívať informovaný súhlas zákonných zástupcov
  • plán organizačných opatrení pripraví triedny učiteľ, alebo poverený pedagogický zamestnanec, ktorý je povinný ho dať na schválenie riaditeľovi školy najmenej jeden deň pred začiatkom akcie
  • na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie
  • pedagogickí zamestnanci, ktorí sú poverení vedením výletu sú povinní žiakov vopred preukázateľne poučiť o celom programe, organizačných opatreniach a primeranom výstroji
  • žiaci musia na výlete rešpektovať príkazy dozor konajúcej osoby

 

 

 

13

Záverečné ustanovenie

 

Dodržiavanie Školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov Základnej školy s materskou školou, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob.

 

 

 

 

 

 

 

V Slovenskom Grobe 24.01.2018                                             Mgr. Anna Laláková

                                                                                                  riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478516 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria