Navigácia

Profil školy Školský časopis - Školák Kontinuálne vzdelávanie Informácie pre rodičov

O škole

Profil školy

História a súčasnosť školy

Podľa záznamov obecnej kroniky prvá ľudová škola bola v Slovenskom Grobe zriadená v roku 1780. V roku 1912 zriadili obecnú školu v bočnej miestnosti horného mlyna. V roku 1930 bola postavená štátna škola so štyrmi učebňami. V 60. rokoch sa začala stavať školská budova, 17.04. 1966 bola slávnostne odovzdaná nová štrnásťtriedna škola. Od 01.04.1969 sa dala do prevádzky školská jedáleň a telocvičňa. V súčastnosti má škola 13 tried s 299 žiakmi. Materiálne zabezpečnie školy je na dobrej úrovni. Vyučuje sa v multimediálnej učebni, počítačovej učebni, jazykovej učebni, učebni prírodopisu, fyziky a chémie. Škola má k dispozícii deväť interaktívnych tabulí, školskú knižnicu a cvičnú kuchynku. Neodeliteľnou súčasťou školy je školský klub detí kde pracujú štyri oddelenia. Škola kladie dôraz na vyučovanie cudzích jazykov, prírodovedných predmetov v suvislosti s enviromentálnou a regionálnou výchovou a pomocou informačno-komunikačných technológií. Pracujeme s projektami Infovek, Otvorená škola, Protidrogová prevencia, Aktívne globálne školy 2, Školské ovocie.

Zamestnanci školy:

Pedagogickí zamestnanci:

Riaditeľka školy:        Mgr. Anna Laláková

Zástupca školy:          Mgr. Soňa Krasňanská

 

1.A  - Mgr. Jana Krasňanská

1.B - Mgr. Želmíra Kubaliaková

1.C - Mgr. Jana Wawrinská

2.A - Mgr. Jana Maťufková

2.B - Mgr. Zuzana Maxiánová Tobiášová

2.C - Mgr. Lucia Šilhárová

3.A - Mgr. Jana Holá

3.B - Mgr. Oľga Cingelová

3.C - Katarína Jančichová

4.A - Mgr. Irena Kapcová

4.B - Mgr. Terézia Grigová

5.A - Ing. Zuzana Khandlová

5.B - PaedDr. Ivana Šuleková

6.tr. - Ing. Žofia Glasová

7. tr. - PhDr. Nadežda Kočišová

8.A - Ing. Iveta Kolkusová

8.B - Mgr. Alena Kohútová

9.tr. - Mgr. Adam Briestenský

Netriedni učitelia:

Mgr. Mária Juranová

ThDr. František Dulina  -  učiteľ náboženstva

Mgr. Adam Briestenský - výchovný poradca

Bc. Lucia Trubačová

                                 

nepedagogickí zamestnanci:

                                 Mgr. Ingrid Hollanová  -  vedenie mzdovej, personálnej a účtovnej agendy

                                 Augustín Slamka  -          školník

                                  Ľubica Kurucová -          upratovačka

                                  Zuzana Jajcayová  -       upratovačka

                                  Viera Cisárová       -       upratovačka 

 

Školská jedáleň

Školská jedáleň sa nachádza medzi základnou školou a materskou školou. Zabezpečuje stravu pre ZŠ, MŠ a dôchodcov.

V školskom roku 2018/2019 v materskej škole je prihlásených 150 stravníkov

                                          v základnej škole                                 266 stravníkov

                                          desiata  v ZŠ                                        35 stravníkov                       

                                          pedagogických pracovníkov                   33 stravníkov

                                          nepedagogických prac.                          13 stravníkov

                                          dôchodcov                                             37 stravníkov

 

Stravné v školskom roku 2018/2019 je nasledovné

MŠ - celodenná strava         1.19.-€

MŠ - poldenná strava           0,90.-€

ZŠ - 1.-4. ročník                   1,01.-€

ZŠ - 5.-9. ročník                  1,09.-€

ZŠ - desiata                        0,40.-€

Zamestnanci + učitelia        0,98.-€ + réžia 1,00.-€

Dôchodcovia                         2,50.-€

 

Vedúca školskej jedálne: Júlia Suchoňová

Hlavná kuchárka:              Ingrid Noskovičová

Pomocná kuchárka:           Oľga Gašparovičová

prevádzkoví zamestnanci: Alena Balážová

                                         Martina Virgovičová

                                         Ľubica Noskovičová

                                         Marcela Stenchláková

                                         Mária Gajdušková

                                        

 

Stravné sa vždy platí do 5-teho dňa príslušného mesiaca u vedúcej školskej jedálne alebo cez internet-banking na číslo účtu v tvare IBAN SK72 0200 0000 0038 9502 3951 kde sa pripočítava 0,25.-€ k platbe.

Zákonný zástupca dieťa, odhlasuje alebo prihlasuje vždy do 8:00 hodiny ráno stravného dňa. Za včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neodpočítava. Odhlásiť alebo príhlasiť sa môžete na telefónnom čísle 033/6478243.

Za spoluprácu a pochopenie ďakujem.

 

ŠKD

Neodeliteľnou a významnou súčasťou našej školy je aj školský klub detí. Je zameraný na výchovno-vzdelávaciu činnosť, kde sa stretávajú deti rôznych ročníkov prvého. Deti sa venujú príprave na vyučovanie, po splnení prípravy tvoria, maľujú, zhotovujú rôzne darčeky - ku Dňu matiek, Dňu učiteľov, vianociam ....

Deti do ŠKD sa zapisujú na základe zápisného lístka podaného ich zákonným zástupcom. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov je 7,23.-€.. Prevádzka v ŠKD je od 11.30 hod. do 17.00 hod.

Vychovávateľky:

  Jana Amzlerová

  Eva Bilická

 Martina Gašparovičová

 Mgr. Petra Čajková

 Mgr. Michaela Dano

 Mgr. Adriana Cíchová

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
  • +421 336478516 ZŠ
    +421 336478303 ZŠ
    +421 336478344 MŠ
    +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria