Navigácia

Stanovy Štatút Členovia Plán Parlamenťáci diskutujú... Schránka dôvery

Žiacky parlament

Stanovy

 

STANOVY

Žiackeho parlamentu Základnej školy s materskou školu, Školská 11, Slovenský Grob, 900 26

 

 

Žiacky parlament tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností v škole, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov. Žiackym parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti. Cieľom je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov. Naučiť sa chápať princípy demokracie.

I. Všeobecné ustanovenia

Žiacky parlament je dobrovoľným združením žiakov 3. - 9. ročníka ZŠ bez rozdielu národnosti, vierovyznania, sociálneho pôvodu.
Sídlom žiackeho parlamentu je Základná škola s materskou školou, Školská 11, Slovenský Grob, 90 26
Žiacky parlament je poradným orgánom riaditeľa školy.

 

II. Poslanie žiackeho parlamentu

Poslaním žiackeho parlamentu je :

 • zastupovať všetkých žiakov v súlade s princípmi humanizmu a demokracie, vyhľadávať problémové okruhy a pomáhať pri ich riešení,
 • formulovať a predkladať požiadavky žiakov a učiteľov.
 • organizovať a pomáhať pri zabezpečovaní školských a mimoškolských akcií.

 

III. Úlohy žiackeho parlamentu

Žiacky parlament na svojom ustanovujúcom zasadnutí, ktoré zvoláva zodpovedný koordinátor z radov pedagogických zamestnancov, postupuje nasledovne:

 1. Zvolí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu.
 2. Vyhotoví protokol o ustanovení žiackeho parlamentu, ktorý obsahuje: dátum ustanovenia, menný zoznam členov parlamentu, program schôdze.
 3. Oboznámi sa so štatútom žiackeho parlamentu.
 4. Činnosť parlamentu sa bude riadiť podľa  tohto štatútu, ktorý môže byť upravený žiackym parlamentom.
 5. Na zmenu štatútu alebo jeho upravenie je potrebný súhlas väčšiny všetkých členov žiackeho parlamentu.

 

IV. Organizácia činnosti žiackeho parlamentu

 1. Svojich zástupcov poslancov si žiaci volia na jeden rok. V prípade nespokojností  s činnosťou niektorého poslanca  majú právo kedykoľvek odvolať poslanca hlasovaním v triede a zvoliť si nového.
 2. Poslanci si spomedzi seba volia predsedu parlamentu a podpredsedu.
 3. Funkčné obdobie je jeden školský rok.
 4. Čestným členom predsedníctva je riaditeľ školy.
 5. Žiacky parlament sa schádza pravidelne raz mesačne, zasadnutia zvoláva predseda parlamentu.
 6. Mimoriadne zasadnutia možno zvolať, ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
 • +421 336478516 ZŠ
  +421 336478303 ZŠ
  +421 336478344 MŠ
  +421 336478243 ŠJ

Fotogaléria